26. 6. - Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna.,
zajtra - 27. 6. - Náš prepodobný otec Samson Pohostinný. Matka ustavičnej pomoci.

Milí priatelia, vrelo Vám odporúčam pozrieť sa aj do archívu týchto zamyslení z predchádzajúcich rokov.


MYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ (18. JÚNA 2017)


Deviata téma duchovnej prípravy na zasvätenie Fatimskej Panne Márii: MARIÁNSKE PÚTE


Pri každom jednom zjavení Panny Márie vo Fatime sa od mája až do októbra 1917 opakovala tá istá prosba: „Prajem si, aby ste tu opäť prišli trinásteho dňa nasledujúceho mesiaca a aby ste sa naďalej verne modlili ruženec.“ Pomaly a postupne Presvätá Bohorodička odhaľovala pred deťmi Božie zámery. Spolu s deťmi prichádzalo do Cova da Iria aj stále viac ľudí. A neprestali tam prichádzať až dodnes. Fatima sa stala jedným z najväčších pútnických miest sveta, kde mnohí ľudia prichádzajú, aby spoznali Božie zámery.


Náš blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič sa stal biskupom v eparchii, ktorá nemala núdzu o mariánske pútnické miesta. Čirč, Šašová, Krásny Brod, Buková Hôrka, Rafajovce a ďalšie. Hlavne však Klokočov a Ľutina. Na všetkých týchto mariánskych pútnických miestach biskup spolu so svojím stádom hľadal pomoc a útechu pri tej, ktorá je „radosť všetkých utrápených, zástankyňa prenasledovaných, živiteľka hladujúcich, tešiteľka pohŕdaných...“

Veľkú ľutinskú púť na záver Mariánskeho roka 28. augusta 1945 zakončil otec biskup slovami: „Pod ochranu (pokrov) Kráľovnej pokoja a jej nepoškvrnenému srdcu zverujem celý náš národ, celú našu Gréckokatolícku cirkev, aby sme sa dočkali radostnejších dní na pozemskej púti života a po nej vo večnosti.“


Presvätá Bohorodička a blažený biskup Pavol, bdejte nad našimi dušami a vyproste aj nám, ktorí sa k vám utiekame, múdrosť hľadať Božiu vôľu na pútnických miestach.


Kondák 9

Všetky anjelské zbory prinášajú chvály tebe, pravá Božia Matka a zástankyňa všetkých, čo sa k tebe utiekajú. Vedia totiž, že svojou silnou a mocnou ochranou obveseľuješ spravodlivých, hriešnikov zastávaš, vyslobodzuješ zo súženia a modlíš sa za všetkých veriacich, ktorí volajú: Aleluja.

Aleluja. 3x


Ikos 9

Mnohovravní rečníci sú ako nemé ryby, lebo nedokážu dostatočne osláviť sviatok tvojej veľkej ochrany. Veď čokoľvek by povedali naše hriešne a poškvrnené ústa o tebe a akúkoľvek chválu by ti vyslovili, nijako nedokážu ospievať tvoju dobrotu. Ale vedomí si tvojich nespočetných dobrodení, dušou i srdcom sa radujeme a voláme:


Raduj sa, lebo nás sýtiš chlebom života.

Raduj sa, lebo nás chrániš pred smrteľným nebezpečenstvom.

Raduj sa, lebo nás chrániš pred zemetrasením skrze Pôvodcu pokoja.

Raduj sa, lebo nás svojou mocnou rukou vyvádzaš z potopy hriechu.


Raduj sa, lebo nás rosou modlitieb z ohňa vytrhávaš.

Raduj sa, lebo svojím mocným príhovorom tíšiš duševný i telesný hlad veriacich.

Raduj sa, lebo nás svojou silou smrtonosného meča zbavuješ.

Raduj sa, lebo nás pred útokmi cudzincov zachraňuješ.


Raduj sa, lebo nás pravým pokojom vo vzájomných sporoch voláš k odpusteniu.

Raduj sa, lebo nás svojím slovom od smrtonosnej rany uzdravuješ.

Raduj sa, lebo nás pred spravodlivým Božím hnevom svojím príhovorom oslobodzuješ.

Raduj sa, lebo nás svojím úctyhodným plášťom od všetkých bied ochraňuješ.


Raduj sa, Radosť naša, * ochráň nás svojím úctyhodným plášťom pred každým zlom.


otec Milan, Váš brat na ceste


......................................................................................................................................

MYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ (11. júna 2017)


Ôsma téma duchovnej prípravy na zasvätenie Fatimskej Panne Márii: NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY MÁRIE


Zaviesť v celom svete úctu k nepoškvrnenému srdcu Panny Márie - to bola úloha, ktorú dostala Lucia. „Nestrácaj odvahu, nikdy ťa neopustím. Moje nepoškvrnené srdce bude tvojím útočiskom a cestou, ktorá ťa povedie k Bohu.“ Keď Presvätá Bohorodička hovorila tieto slová, pred jej pravou dlaňou bolo srdce ovinuté tŕním, ktoré ho akoby prebodávalo. „Pochopili sme,“ hovorí Lucia, „že je to nepoškvrnené srdce Máriino zraňované ľudskými hriechmi a že si praje odčinenie týchto vín.“


Na sklonku roku 1944, keď druhá svetová vojna nabrala hrozné rozmery, biskup Pavol Peter Gojdič hľadal ochranu a útočisko v nepoškvrnenom srdci Panny Márie. Pastierskym listom zo 14. októbra 1944 vyhlasuje v Prešovskom biskupstve Mariánsky rok. V ňom chcel:


- usilovať sa o mimoriadnejší spôsob úcty k Presvätej Bohorodičke;

- mariánske sviatky svätiť čo najslávnostnejšie a s osobitnou srdečnosťou;

- prvé soboty v mesiaci obetovať na počesť nepoškvrneného srdca Panny Márie (účasťou na svätej liturgii s prijatím Eucharistie);

- prvé nedele v mesiaci sa má po večierni pred vystavenou najsvätejšou Eucharistiou odslúžiť paraklis alebo moleben na počesť Presvätej Bohorodičky;

- katechéti majú za úlohu vštepiť do sŕdc detí lásku k Márii;

- aj veriaci nech sa denne súkromne modlia paraklis alebo akatist, alebo vervicu (čotky, ruženec);

eparchiálny Mariánsky rok sa slávnostne ukončí 28. augusta 1945 na púti v Ľutine.

Šíreniu úcty k nepoškvrnenému srdcu Panny Márie takto Božím vedením napomáhal aj náš blahoslavený otec biskup Pavel.


Presvätá Bohorodička a blažený biskup Pavol, bdejte nad našimi dušami a vyproste aj nám, ktorí sa k vám utiekame, ochotu šíriť úctu k nepoškvrnenému srdcu Presvätej Bohorodičky.


Kondák8

Keď si podivne prišla z nebies a zjavila sa v blachernskom chráme, anjeli ťa ospevovali a apoštoli oslavovali; zbory svätiteľov, prepodobných i sväté ženy ťa chválili, Predchodca s Jánom Teológom sa ti poklonili a ľud zhromaždený v chráme ti s radosťou volal: Aleluja.

Aleluja. 3x


Ikos 8

Pán, ktorý vládne všetkému, čo je na nebi aj čo je na zemi, uzrel ťa, svoju matku, ako stojíš v chráme. A keď videl, že sa vrúcne modlíš k nemu, povedal: „Matka moja, pros, čo len chceš, lebo sa od teba neodvrátim. Splním všetky tvoje prosby a naučím všetkých spievať ti takéto ďakovné piesne“:


Raduj sa, kráľovský trón premúdreho Šalamúna.

Raduj sa, rúno predobrazené slávnym Gedeonom.

Raduj sa, neporaziteľná Judita, ktorá krutému Holofernesovi hlavu zoťala.

Raduj sa, lebo prikrývaš všetkých, čo sa utiekajú pod tvoju ochranu.


Raduj sa, lebo vyslobodzuješ z najhlbšieho podsvetia.

Raduj sa, naše zmierenie s Bohom.

Raduj sa, lebo si Boha s ľuďmi zjednotila.

Raduj sa, lebo si ďalekú spásu hriešnikov priblížila.


Raduj sa, lebo si našu poníženú prirodzenosť povzniesla.

Raduj sa, lebo si tvrdosť nášho srdca obmäkčila.

Raduj sa, lebo zúfalcov k Bohu privádzaš.

Raduj sa, lebo pre nás pripravené nádoby smrti rozbíjaš.


Raduj sa, Radosť naša, * ochráň nás svojím úctyhodným plášťom pred každým zlom.


otec Milan, Váš brat na ceste


......................................................................................................................................

MYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ (4. júna 2017)


Siedma téma duchovnej prípravy na zasvätenie Fatimskej Panne Márii: NEBO


Pri druhom zjavení Panny Márie v Cova da Iria, ktoré nasledovalo presne o jeden mesiac - 13. júna 1917 - mala Lucia zvláštnu prosbu. Možno aj vďaka všetkým tým strastiam, ktoré deti v priebehu mesiaca zažili, povedala Panne Márii: „Chcela by som vás poprosiť, aby ste nás vzali do neba.“ Mária jej na to povedala: „Áno, Hyacintu a Františka si tam čoskoro vezmem, ale ty zostaneš ešte nejaký čas tu na zemi. Ježiš chce, aby ho ľudia poznali a milovali a ty mu máš pri tom pomáhať.“


„Tak čo, starý, pôjde to? Lebo ak nie, tak tuná aj zdochneš!“ Takými slovami sa začala tortúra vyšetrovania a výsluchov. Obvinený z velezrady, špionáže v prospech Vatikánu a Ameriky, z pokusu o rozbitie republiky, z banderovstva... K tomu všetkému bolo treba vynútiť priznanie za hocijakú cenu. Tmavá komora bez okna, bez svetla, kde sa dalo len stáť a chodiť. Hlad, bitka, ľadové sprchy, fingované popravy, kolotoč výsluchov... Mnohí sa z toho psychicky zrútili. Koľkokrát si vtedy aj náš blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič túžobne želal, aby si ho Pán Boh vzal k sebe a ukončil toto trápenie. Ale Božím plánom bolo, aby to všetko prežil a aby ešte desať rokov zjavoval Ježišovu lásku medzi odsúdenými a učil ich odpúšťať.


Presvätá Bohorodička a blažený biskup Pavol, bdejte nad našimi dušami a vyproste aj nám, ktorí sa k vám utiekame, silnú túžbu po nebeskom kráľovstve.


Kondák 7

Nadovšetko trpezlivý Pán, ktorého pohľadu nič neunikne, rozhodol sa ukázať nepreniknuteľnú hlbinu dobroty a svojej lásky k ľuďom. Vybral si ťa za matku pre seba a urobil ťa nepremožiteľnou hradbou. Ak si aj niekto zaslúži spravodlivý Boží súd, v tvojej mocnej ochrane nachádza útočisko, preto tvojmu Synovi a nášmu Bohu spieva aleluja.

Aleluja. 3x


Ikos 7

Obdivuhodné diela ukázal si, Pane, na svojej prečistej Matke, keď vystrela svoj plášť žiariaci prenikavým svetlom, ktorým prikryla ľud prítomný v blachernskom chráme. Všetkých, ktorí proti nádeji videli jej milosrdný príhovor, zmocnil sa úžas a takto volali:


Raduj sa, lebo si rozprestrela svoj plášť sťa oblaky.

Raduj sa, lebo si držala odznak večného Veľkňaza.

Raduj sa, lebo si pravovernému ľudu v chráme nové milosrdenstvo a novú milosť zjavila.

Raduj sa, lebo si ľudí plášťom ožiarila.


Raduj sa, lebo si seba samu ako nové znamenie v chráme zjavila.

Raduj sa, oblačný stĺp ukazujúci Krista - cestu.

Raduj sa, ohnivý stĺp rozháňajúci mračno hriechu.

Raduj sa, jasná posila zápasiacich o nábožnosť.


Raduj sa, prikrývadlo, čo zahaľuje nahého od dobrých skutkov.

Raduj sa, lebo si svojím zjavením chrám osvietila.

Raduj sa, lebo si roztrhala vrecovinu nášho zármutku.

Raduj sa, lebo nás odievaš večnou radosťou.


Raduj sa, Radosť naša, * ochráň nás svojím úctyhodným plášťom pred každým zlom.


otec Milan, Váš brat na ceste


......................................................................................................................................

Milí priatelia, vrelo Vám odporúčam pozrieť sa aj do archívu týchto zamyslení z predchádzajúcich rokov.


MYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ (28. MÁJA 2017)


Šiesta téma duchovnej prípravy na zasvätenie Fatimskej Panne Márii: RUŽENEC


Najkrajšia činnosť detí je hra. Aj malí fatimskí pastieri využívali svoj voľný čas k tomu, aby sa spoločne hrali. A keďže čas na hranie sa im zdal stále krátky, vynašli spôsob, ako skrátiť modlitbu ruženca, ktorý sa im kázali modliť rodičia. Sestra Lucia hovorí: „Púšťali sme zrnká ruženca pomedzi prsty a hovorili sme len: ,Ave Mária, Ave Mária, Ave Mária...', tak sme sa ruženec pomodlili za chvíľku.

Keď ich o modlitbu ruženca poprosila pri svojom zjavení Panna Mária a povedala im, čo cez neho môžu získať, už sa ho modlili každý deň celý, aby vyprosili pokoj pre svet a koniec vojny.


Nie je tajomstvom, že okrem liturgických modlitieb časoslova a rôznych iných pobožností - molebenu či krížovej cesty, sa biskup Pavol Peter Gojdič každý deň modlil aj ruženec so všetkými pätnástimi tajomstvami. Radostné, bolestné a slávnostné tajomstvá...

Nikdy neľutoval čas, ktorý obetoval modlitbe ruženca, lebo vedel, že získava oveľa viac, než dáva. Ako často sa práve k tejto modlitbe, ktorú ponúkal ako pomoc a východisko ľuďom v núdzi aj sám utiekal, keď prežíval najväčšie strasti svojho pozemského života. Modlil sa na tom najdrahšom ruženci - z chlebového cesta.


Presvätá Bohorodička a blažený biskup Pavol, bdejte nad našimi dušami a vyproste aj nám, ktorí sa k vám utiekame, vernosť modlitbe posvätného ruženca.


Kondák6

Horlivým ohlasovateľom tvojej milosti sa stal Roman Sladkopevec, keď vo sne prijal od teba pergamenový zvitok, a keď ho zjedol, bol obdarovaný múdrosťou. Začal ťa nádherne ospevovať a písať chvály na oslavu svätých. Z toho poznal, že ty si skutočne Božia Matka, Božia premúdrosť a tak volal: aleluja.

Aleluja. 3x


Ikos 6

Zaskvela si sa, mladučká panna, ako žiara vychádzajúca z pravého Slnka spravodlivosti a všetkých privádzaš k poznaniu. Ty, prečistá Panna, Božou múdrosťou dávaš chápavosť veriacim, tvojim ctiteľom a oni takto volajú.


Raduj sa, lebo prevyšuješ múdrosť Šalamúnovu.

Raduj sa, lebo poznáš veci tajomné i budúce.

Raduj sa, lebo význam slov a záhad odkrývaš.

Raduj sa, nepoškvrnené zrkadlo Božích skutkov.


Raduj sa, drahocenné bohatstvo celého sveta.

Raduj sa, lebo rozprávaš o veciach dávnych i budúcich.

Raduj sa, lebo si zahanbila múdrosť tohto veku.

Raduj sa, lebo si porodila Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť.


Raduj sa, lebo ústa nemých otváraš.

Raduj sa, darkyňa všetkej dôstojnosti.

Raduj sa, učiteľka milostivej náuky.

Raduj sa, lebo svojím konaním verne plníš každý poriadok.


Raduj sa, Radosť naša, * ochráň nás svojím úctyhodným plášťom pred každým zlom.


otec Milan, Váš brat na ceste


......................................................................................................................................

MYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ (21. MÁJA 2017)


Piata téma duchovnej prípravy na zasvätenie Fatimskej Panne Márii: BOŽIA MILOSŤ


V akej zbožnosti museli byť vychovávané fatimské deti: Lucia, Hyacinta a František? Akú zbožnosť videli doma, keď tak veľmi milujú dobrého Pána Boha, ktorý je veľmi urážaný? Láska k milovanému Spasiteľovi im pomáha, aby pohotovo prijali ponuku znášať všetky utrpenia, ktoré na nich Pán Boh dopustí.

„Budete teda musieť veľa trpieť,“ povedala im Panna Mária, „ale Božia milosť vás bude posilňovať.“


Jeden z väzenských strážcov, ktorému sa podarilo emigrovať do Rakúska, spomína: „Bol som svedkom, ako blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča mučili. Najčastejšie lámaním prstov. Tak, že medzi prsty zasunuli železné tyče, ktoré potom silne stláčali. Pri takom mučení omdlievali omnoho zdatnejší muži, ale biskup sa len ďalej potichu modlil. To isté sa dialo, keď mu nasadili železné topánky, do ktorých púšťali elektrický prúd. Čokoľvek s ním robili, bez prestania sa modlil. To všetko znášal nie kvôli sebe, ale kvôli svojim veriacim. A Božia milosť ho ďalej ustavične posilňovala.


Presvätá Bohorodička a blažený biskup Pavol, bdejte nad našimi dušami a vyproste aj nám, ktorí sa k vám utiekame, každú potrebnú Božiu milosť pre naše životy.


Kondák 5

Mojžiš, ktorý videl Pána, ocitol sa v boji s Amalekitmi. Keď mal pozdvihnuté ruky, víťazili Izraeliti, ale keď mu ruky ovisli, víťazili Amalekiti. Avšak posilnený mužmi, ktorí ho podopierali, zvíťazil nad nepriateľom. Aj ty, Bohorodička, keď vystieraš k modlitbe svoje ruky, vždycky premáhaš nepriateľov kresťanov a odolávaš všetkým protivníkom. Si nepremožiteľným štítom pre tých, ktorí spievajú: Aleluja.

Aleluja. 3x


Ikos 5

Keď Kristovi učeníci videli ako odchádzaš zo zeme do neba, horké slzy im zmáčali tvár. Ale teraz, keď ťa vidia v blachernskom chráme ako vystieraš ruky k modlitbe, radostne ťa spolu s anjelmi, svätiteľmi a prorokmi všetci oslavujú. A my, podopieraní tvojimi rukami, ktoré sú mocnejšie než Mojžišove, vrúcne voláme:


Raduj sa, lebo tvoje ruky podopiera láska a milosrdenstvo.

Raduj sa, lebo si pozdvihla ruky proti nepriateľom sťa nepremožiteľnú zbraň.

Raduj sa, lebo si premohla silu nepriateľa.

Raduj sa, lebo ty jediná si vzala do vlastných rúk našu záštitu.


Raduj sa, lebo ty si svoje ruky k Bohu za nás vystierala.

Raduj sa, lebo tvoja pravica sa mocou preslávila.

Raduj sa, lebo si Krista - všetku našu silu na rukách nosila.

Raduj sa, lebo máš ruky pripravené, aby porazili protivníka.


Raduj sa, lebo do svojich rúk naše prosby prijímaš.

Raduj sa, neprístupného svetla príbytok.

Raduj sa, lebo si bez popálenia božský oheň nosila.

Raduj sa, lebo ním rozpaľuješ kresťanov na konanie dobra.


Raduj sa, Radosť naša, * ochráň nás svojím úctyhodným plášťom pred každým zlom.


otec Milan, Váš brat na ceste


.....................................................................................................................................

MYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ (14. MÁJA 2017)


Milí priatelia, ako iste viete, práve včera, v sobotu 13. mája, uplynulo 100 rokov od prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime. Na toto posvätné miesto odišiel aj pápež František, aby znova ponúkol svoj život a svoje poslanie Bohu cez Pannu Máriu.

Aj my sa pripravujem na naše zasvätenie Fatimskej Panne Márii a preto dnes je pred nami už štvrtá téma duchovnej prípravy na túto udalosť.

Štvrtá téma: OBETA


Hneď pri prvom stretnutí s fatimskými deťmi sa Panna Mária pýta jednu zaujímavú a dôležitú vec: „Chcete sa obetovať Bohu a znášať všetky utrpenia, ktoré na vás zošle, na zmierenie za hriechy, ktorými je urážaný, a ako prosbu za obrátenie hriešnikov?“ A Lucia odpovedá za všetkých: „Áno, chceme.“

Božia Matka dobre vie, s čím všetkým sa deti budú musieť stretnúť, a preto im hneď ponúkne možnosť, aby utrpenia priniesli Pánovi ako svoj vzácny dar.


Obetovať sa Bohu. Vari sa k tomu nerozhodol náš blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič už vtedy, keď prijal Pánovo pozvanie ku kňazstvu? Keď sa o krátky čas na to rozhodol zrieknuť sa sveta a prijať rehoľné rúcho a spolu s ním aj sľub chudoby, čistoty a poslušnosti? Nerozhodol sa obetovať Bohu, keď prijal aj biskupskú službu? V nej sa odovzdával Pánovi ako celopal v čase pokoja, v čase vojny aj v tom najťažšom čase, ktorý prišiel v päťdesiatych rokoch. S tichosťou baránka, ktorého vedú na zabitie, ho odvážajú v jubilejnom roku zadnou bránou biskupského úradu. 28. apríla 1950 sa začína desaťročná krížová cesta, ktorá sa nekončí na Golgote, ale v nebeskom Jeruzaleme.


Presvätá Bohorodička a blažený biskup Pavol, bdejte nad našimi dušami a vyproste aj nám, ktorí sa k vám utiekame, ochotu prinášať svoj život, ako obetu Pánovi.


Kondák 4

Keď nami zmieta búrka mnohých trápení, ty nám pomáhaš, Bohorodička; stojíš pred Pánovým oltárom a modlíš sa s pozdvihnutými rukami, aby Pán, Kráľ slávy, zhliadol na našu modlitbu a vypočul prosby tých, ktorí vzývajú tvoje sväté meno a tvojmu Synovi volajú: Aleluja.

Aleluja. 3x


Ikos 4

Pán Boh vypočul modlitby Jozueho, Nunovho syna, a prikázal slnku, aby zastalo, kým nevykoná pomstu na nepriateľoch. Ježiš a Pán aj teraz počúva tvoje prosby, vyvolený palác Svätého Ducha. Vidí ťa stojacu pred ním krásnu sťa luna a my hriešni, spoliehajúc sa na tvoj príhovor, tebe, Božej Matke, osmeľujeme sa takto prevolávať:


Raduj sa, duchovným slnkom prežiarená.

Raduj sa, nehasnúcim svetlom osvietená.

Raduj sa, lebo si jasom svojej duše zem osvietila.

Raduj sa, lebo si čistotou svojho tela nebo obveselila.


Raduj sa, lebo si Boha celým srdcom milovala.

Raduj sa, lebo si srdce horiace láskou Synovi ukázala.

Raduj sa, lebo si svoje srdce priniesla Kristovi ako obetu za nás.

Raduj sa, lebo tvoja myseľ bola vždy obrátená k Bohu.


Raduj sa, lebo všetko pozemské nemalo cenu v tvojich očiach.

Raduj sa, jediná Bohom vyvolená.

Raduj sa, lebo si Bohu zo všetkej sily slúžila.

Raduj sa, jediná nad všetkých Bohu milá.


Raduj sa, Radosť naša, * ochráň nás svojím úctyhodným plášťom pred každým zlom.


otec Milan, Váš brat na ceste


.....................................................................................................................................

MYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ (7. MÁJA 2017)


Milí priatelia, dnes je nám ponúknutá tretia téma duchovnej prípravy na zasvätenie sa Fatimskej Panne Márii.


Tretia téma: BOŽIA VÔĽA


Pri opise zjavení v Cova da Iria sestra Lucia spomína, že aj keď boli iba deti, od začiatku všetci traja vedeli, koho majú pred sebou a kto je tá krásna Pani, čo sa im zjavila. Možno preto sa Lucia nepýta na jej meno, ale položí jej otázku: „Čo si odo mňa prajete?“ A potom sa už zakaždým zvíta s Máriou práve týmito slovami: „Čo si odo mňa prajete?“ Bez toho, aby to deti vedeli, prehovárajú k nebu ako praví proroci.


Pokora srdca

Ustavičná modlitba

Všestranné umŕtvovanie

Odovzdanosť do Božej vôle

Uspokojenie sa v Božej vôli

Týchto päť prostriedkov spásy a svätosti si napísal náš otec biskup Pavol Peter Gojdič ešte ako čerstvý maturant na stránky svojej modlitebnej knižky. A neostalo len pri ich napísaní. Každý deň je naozaj sprevádzaný modlitbou, pokorou, striedmosťou, a nielen plnením Božej vôle, ale aj hľadaním a nachádzaním svojho pokoja v Božej vôli. „Čo chceš odo mňa, Pane?“ pýta sa celý svoj život bez ohľadu na to, akú cenu za to zaplatí.


Presvätá Bohorodička a blažený biskup Pavol, bdejte nad našimi dušami a vyproste aj nám, ktorí sa k vám utiekame, vnútorný pokoj srdca v plnení Božej vôle.


Kondák3

Moc Najvyššieho zatieňuje tých, ktorí sa s vierou a nábožnosťou utiekajú pod tvoju úctyhodnú ochranu, lebo len ty jediná, presvätá a prečistá Bohorodička, si dostala dar, že každá tvoja prosba je vypočutá. Ty jediná môžeš všetko, čo len chceš; preto ťa veriaci každého veku oslavujú a tvojmu Synovi volajú: Aleluja.

Aleluja. 3x


Ikos 3

U teba je nevyčerpateľné bohatstvo milosrdenstva. Do všetkých končín zeme vystieraš na pomoc svoje ruky. Nemocným sprostredkúvaš uzdravenie, trpiacim posilu, slepým zrak a vôbec dávaš všetko všetkým, ktorí ti vďačne spievajú.


Raduj sa, jediná Matka milosrdenstva.

Raduj sa, drahocenná pokladnica milosti.

Raduj sa, darkyňa nevyčísliteľných dobrodení.

Raduj sa, lebo ty daruješ slová múdrosti.


Raduj sa, mocná pevnosť slabých.

Raduj sa, dokonalá múdrosť detí.

Raduj sa, dar uzdravenia ľuďom v núdzi.

Raduj sa, pečať starého a nového zákona.


Raduj sa, poklad panenstva v chráme zjavený.

Raduj sa, dennica, čo zažiarila ešte pred východom zornice.

Raduj sa, ustavičná veselosť spravodlivých.

Raduj sa, slávne pozdvihnutie padlých.


Raduj sa, Radosť naša, * ochráň nás svojím úctyhodným plášťom pred každým zlom.


otec Milan, Váš brat na ceste


.....................................................................................................................................

MYšLIENKA NA TýžDEň (30. APRíLA 2017)

Milí priatelia, ponúkame Vám Druhú tému duchovnej prípravy na zasvätenie Prešovskej archieparchie Fatimskej Panne Márii v nedeľu 25. júna 2017 v Ľutine, spojenú so spomienkou na bl. biskupa Petra Pavla Gojdiča, ktorého biskupskú vysviacku (25. marca 1927 Rím) sme si pripomenuli 25. marca 2017.

Druhá téma: ODVAHA

„Nebojte sa, neurobím vám nič zlého.“ To boli prvé slová, ktoré vyriekla Bohorodička pri stretnutí s fatimskými deťmi. Koľkokrát v dejinách spásy zazneli tieto slová... „Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť celému svetu.“ Takto sa pri Ježišovom narodení prihovára anjel betlehemským pastierom. A malí fatimskí pastieri sú skutočne plní nie strachu, ale úžasnej radosti. Sestra Lucia neskôr povedala, že zjavenie nenaháňa strach ani úľak, ale vzbudzuje úžas.

Nikto z nás ani netuší, koľkokrát sa pokúšal ten, ktorý vládne strachom - diabol, ovládnuť srdce nášho pastiera, blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča. Aj v čase detstva a dospievania, ale hlavne pred jeho dôležitými životnými krokmi - kňazskou a biskupskou vysviackou. Čím viac mu bolo zverené, tým väčšia zodpovednosť prichádza a s ňou aj strach ani nie tak o seba, ako o tých, ktorí sú mu zverení. V 50. rokoch, keď sa nebo zatiahlo nad našou cirkvou, mnohokrát kľačal pred bohostánkom ako Ježiš v Getsemanskej záhrade. Prijatím Božej vôle aj on získaval pokoj a odvahu.

Presvätá Bohorodička a blažený biskup Pavol, bdejte nad našimi dušami a vyproste aj nám, ktorí sa k vám utiekame, odvahu svedčiť o Božej láske a dobrote.

Kondák2

Kráľovná neba, svätý Andrej spolu s Epifánom ťa uzrel v chráme ako sa modlíš k Bohu za kresťanov. Spoznal v tebe matku Krista, nášho Boha, ktorý vystúpil na nebesia. Obaja padli na zem a s radosťou uctievali tvoju ochranu spievajúc: Aleluja.

Aleluja. 3X

Ikos 2

Ty, Bohorodička, si nepochopiteľná múdrosť, keď prejavuješ záštitu pravovernému ľudu. Naši nepriatelia nevedia, že ty si prostredníčka dobrodení, nedokážu si predstaviť, aká silná je modlitba Božej Matky. My však, Matka, dobre poznáme tvoju ochranu, preto ti takto pokorne voláme:

Raduj sa, lebo prednášaš za nás Bohu modlitby a nás potešuješ.

Raduj sa, lebo naše oči od večného plaču oslobodzuješ.

Raduj sa, lebo materinskými slzami získavaš Syna a Boha pre milosť večnej radosti.

Raduj sa, lebo svojimi modlitbami aj nás voláš k modlitbe.

Raduj sa, lebo svojimi slzami naše hriechy obmývaš.

Raduj sa, lebo svojím príhovorom krotíš naše vášne.

Raduj sa, lebo tvoje slzy sú vzácnejšie než všetky dary.

Raduj sa, lebo napĺňaš anjelov vínom sladkosti.

Raduj sa, lebo kvôli tebe narieka podsvetie.

Raduj sa, vyslobodenie z večného zatratenia.

Raduj sa, naša nezahanbiteľná záchrana.

Raduj sa, zástankyňa ustavičnej radosti.

Raduj sa, Radosť naša, * ochráň nás svojím úctyhodným plášťom pred každým zlom.

otec Milan, Váš brat na ceste


Myšlienka na týždeň (23. apríla 2017)

Milí priatelia, ponúkame Vám duchovnú prípravu na zasvätenie Prešovskej archieparchie Fatimskej Panne Márii v nedeľu 25. júna 2017 v Ľutine, spojenú so spomienkou na bl. biskupa Petra Pavla Gojdiča, ktorého biskupskú vysviacku (25. marca 1927 Rím) sme si pripomenuli 25. marca 2017.

Prvá téma: POKORA

13. máj 1917. Deň mimoriadneho požehnania pre celý svet. Deň, ktorý si pripravilo nebo, aby znova prehovorilo k zemi. A koho si na túto službu vyberá? Pokornú služobnicu Pánovu - Presvätú Bohorodičku a tri jednoduché, čisté a pokorné deti. Aj v tomto prípade zostáva, tak ako už mnohokrát predtým, zachované, že jednoduchým a pokorným sa dostáva milosť.

O necelých desať rokov na to, 25. marca 1927, sa aj našej krajine a našej cirkvi dostáva mimoriadneho požehnania. Jeden pokorný a poslušný človek, ktorý túži zostať skrytý pred zrakom sveta aj poctami zo strany ľudí sa utiahne do samoty kláštora otcov baziliánov na Černečej Hore. Ale ten, ktorému dal svoje áno, vedie jeho cesty podľa svojich zámerov. Najvyšší pastier na zemi ho pozýva do večného mesta Rím, aby tam v Bazilike sv. Klimenta prijal podiel na biskupskej službe. Božia milosť, ktorá ho prv učinila kňazom, povýšila Pavla Petra Gojdiča do služby biskupa.

Presvätá Bohorodička a blažený biskup Pavol, bdejte nad našimi dušami a vyproste aj nám, ktorí sa k vám utiekame, milosť jednoduchého, poslušného a pokorného srdca.

Kondák 1

Tebe, Bohorodička, vyvolená nebeským Kráľom a prevyšujúca všetko stvorenie, prejavujeme vznešenú úctu a vďaku. Ty si v minulosti prišla do chrámu v Blachernách a prosila si svojho Syna a Boha za celý svet. Pretože tápeme vo tmách, utiekame sa pod tvoj jagavý plášť, lebo tvoja moc je nepremožiteľná. Vysloboď nás zo všetkých bied, lebo ti voláme: Raduj sa, Radosť naša, ochráň nás svojím úctyhodným plášťom pred každým zlom.

Raduj sa, Radosť naša, * ochráň nás svojím úctyhodným plášťom pred každým zlom.

Ikos 1

Zástupy anjelov spolu s Jánom Predchodcom a Jánom Teológom i zbormi ostatných svätých stáli v chráme spolu so svojou Kráľovnou a keď počuli jej vrúcne prosby za celý svet, divili sa nad tým, ako sa nás milosrdne zastáva a s bázňou jej takto volali:

Raduj sa, láskavé rozhodnutie Otca, ktorý nemá počiatok.

Raduj sa, stánok večného Syna.

Raduj sa, príbytok Svätého Ducha.

Raduj sa, zem vytúžená.


Raduj sa, drahocenný odev pre kráľa.

Raduj sa, žezlo Dávida.

Raduj sa, lebo z tvojho príchodu sa radujú anjeli.

Raduj sa, lebo teba vítajú cherubíni.


Raduj sa, lebo tebe chválospevy prinášajú serafíni.

Raduj sa, obdivuhodná radosť nebeských zborov.

Raduj sa, lebo tvoj príchod všetkých osvecuje.

Raduj sa, lebo tvojej ochrane vďačne úctu vzdávame.


Raduj sa, Radosť naša, * ochráň nás svojím úctyhodným plášťom pred každým zlom.

otec Milan, Váš brat na ceste


grkat.drienica.sk

(PDF document) Mariapoli Drienica 2017 - informácie
(web document)Mariapoli Drienica 2017 - registrácia


(web document)TK Konferencie biskupov Slovenska


(web document)Vatikánsky rozhlas


(PDF document) čo nás čaká v nasledujúcich mesiacoch roka 2017?


(PDF document) oprava chrámu Drienica


správy zo života Cirkvi doma i v zahraničí môžete nájsť na: (web document)www.tkkbs.sk


Podrobnejšie oznamy si nájdete v rubrike "bohoslužby".


Tešíme sa na Vás pri našich stretnutiach v našom chráme.


Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky či návrhy k našej stránke, alebo k životu v našej farnosti, prosíme, napíšte nám alebo zavolajte.

teraz 1    dnes 26    celkom 52488
Gréckokatolícky farský úrad
Drienica 165
083 01 Sabinov
moc.liamg@acineird.takrg
7014854/150
3974634090