21. 5. - Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.,
zajtra .22. 5. - Svätý mučeník Bazilisk..

Milí priatelia, vrelo Vám odporúčam pozrieť sa aj do archívu týchto zamyslení z predchádzajúcich rokov.......................................................................................................................................


MYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ (21. apríla 2019) – Pascha – Veľká noc


Poučné slovo

nášho otca svätého Jána Zlatoústeho na svätý a radostný deň slávneho a spasiteľného vzkriesenia Krista, nášho Boha.


Každý, kto je zbožný a bohabojný, nech sa osvieži a teší z tejto krásnej a skvelej slávnosti.

Kto je verný služobník, nech vojde s plesaním do radosti svojho Pána.

Kto sa pôstom unavil, nech teraz prijme odmenu.

Kto pracoval od šiestej hodiny ráno, nech dnes prijme spravodlivú mzdu.

Kto prišiel o deviatej hodine, nech oslavuje s vďakou.

Kto prišiel až po dvanástej hodine na poludnie, nech nepochybuje, lebo nebude ukrátený.

Kto váhal až do tretej hodiny popoludní, nech pristúpi bez obáv a strachu.

A kto stihol prísť až o piatej hodine popoludní, nech sa nebojí, že váhal, lebo Vládca je štedrý a prijme posledného robotníka tak ako prvého. Uspokojí toho, čo prišiel o piatej hodine popoludní, práve tak, ako toho, čo pracoval od šiestej hodiny ráno.


K poslednému je milostivý a k prvému láskavý. Onomu dáva a tamtoho obdarúva. Prijíma skutky a víta úmysly. Preto vojdite všetci do radosti svojho Pána. I prví i tí ďalší prijmite mzdu. Bohatí a chudobní spoločne sa radujte. Vy, ktorí ste vytrvali, i vy, nedbanliví, uctite si tento deň.

Stôl je plný, jedzte všetci. Pokrm je pripravený, nech nikto neodchádza hladný. Všetci majte účasť na hostine viery, prijmite všetci bohatstvo dobroty.

Nikto nech sa neponosuje na nedostatok, lebo prišlo spoločné kráľovstvo.

Nikto nech sa nezarmucuje nad previneniami, lebo z hrobu zažiarilo odpustenie.

Nech sa nik nebojí smrti, lebo Spasiteľova smrť nás oslobodila. Zničil ju ten, ktorého zajala. On zostúpil do predpeklia a peklu odňal korisť. A peklo sa zarmútilo, keď skúsilo jeho telo.


Prorok Izaiáš to videl a zvolal:

Peklo bolo plné trpkosti, keď sa tam dole s tebou stretlo.

Bolo plné trpkosti, lebo bolo odstavené, bolo plné trpkosti, lebo bolo porazené, bolo plné trpkosti, lebo bolo potupené a zosadené, bolo plné trpkosti, lebo bolo spútané.

Prijalo telo a pripadlo Bohu.

Prijalo zem a zrazilo sa s nebom.

Prijalo to, čo videlo, a padlo do toho, čo nevidelo.

Smrť, kde je tvoj osteň?

Peklo, kde je tvoje víťazstvo?


Kristus vstal z mŕtvych a ty si porazené.

Kristus vstal z mŕtvych a padli démoni.

Kristus vstal z mŕtvych a radujú sa anjeli.

Kristus vstal z mŕtvych a vládne život.

Kristus vstal z mŕtvych a nikto nezostal v hrobe.

Hľa, Kristus vstal z mŕtvych a stal sa prvým medzi zosnulými.

Jemu sláva a moc na veky vekov!

Amen.


Všetkým vám, milí priatelia, želám a vyprosujem požehnané sviatky Paschy - Veľkej noci!


duchovný otec Milan, váš brat na ceste...


......................................................................................................................................

VEĽKÝ PÔST – 10. marca 2019


Päť ciest pokánia

Vieme kto to bol Ján Zlatoústy? Vynikajúci kazateľ a veľmi zbožný človek, biskup hlavného mesta východnej rímskej ríše - Konštantínopolu. Raz kázal o tom, ako je potrebné konať pokánie – kajať sa, napravovať hriešny život. Prišli za ním nejakí ľudia, ktorí si uvedomovali, že sú hriešnici a že je potrebné zmeniť svoj život – konať pokánie a pýtali sa ho: čo máme robiť, ako sa máme kajať? A on im ponúkol päť ciest pokánia. Hľa, tu sú.


① Prvá cesta pokánia je zavrhnutie hriechov.

Zavrhnime, čo sme spáchali a vyznajme to vo sv. spovedi. To Pánovi stačí na ospravedlnenie, lebo ak niekto zavrhuje, čo spáchal, ťažšie do toho upadne znova. Prebúdzajme vlastného žalobcu, svoje svedomie, aby si nemal žalobcu tam pred Pánovým súdom.

Toto je teda jedna a najlepšia cesta pokánia.


② Je však aj druhá, nie menej dobrá, a spočíva v tom, že zabúdame na krivdy, ktoré nám spôsobili nepriatelia, ovládame hnev a odpúšťame hriechy spolusluhom.

Takto sa nám odpúšťa aj to, čoho sme sa dopustili voči Pánovi, lebo on hovorí: „... ak vy odpustíte svojim vinníkom, aj váš nebeský Otec vám odpustí.“


③ Chceš vedieť aj tretiu cestu pokánia?

Vrúcna a správna modlitba, vyvierajúca z hĺbky srdca.


④ Ak chceš poznať aj štvrtú, poviem ti, že je ňou almužna.

Má v sebe veľkú a rozsiahlu moc. (Vedieť sa zrieknuť niečoho v prospech druhého človeka)


⑤ Ale aj vtedy, keď si človek počína skromne a je ponížený, ničí tým od koreňa svoje hriechy. Potvrdzuje to mýtnik, ktorý síce nemohol upozorniť na dobré skutky, ale namiesto všetkého ponúkol pokoru a zložil bremeno hriechov.


Tak sme vymenovali päť ciest pokánia:

1. prvou je zavrhnutie hriechov, 2. druhou, keď odpúšťame hriechy blížnym, 3. tretia spočíva v modlitbe, 4. štvrtá v almužne, 5. a piata v poníženosti.


Neotáľajme teda, ale denne kráčajme po všetkých týchto cestách. Veď sú to ľahké cesty.

Keď sme sa teda naučili tento spôsob liečenia svojich rán, používajme tieto lieky, aby sme nadobudli potrebné zdravie a mohli sa s dôverou zúčastňovať na posvätnom stole, a tak kráčať s veľkou slávou v ústrety Kristovi, kráľovi slávy, a z milosti, milosrdenstva a dobroty nášho Pána Ježiša Krista ustavične získavať večné dobrá.


A čo ja? Za Jánom prišli tí, ktorí si uvedomovali, že sú hriešnici a preto sa chceli kajať. Som hriešnik aj ja? a chcem sa kajať? Hľa, kráčajme po týchto cestách a dosiahneme spásu.

......................................................................................................................................

VEĽKÝ PÔST – NÁVRAT DO RAJA 3. marca 2019


Vždy sa radi vraciam tam, kde mi bolo dobre. Boh stvoril človeka na svoj obraz a na svoju podobu (porov. Gn 1,26) a umiestnil ho do raja (porov. Gn 2,8), kde mu bolo veľmi dobre. Raj sa tak stal privilegovanou vlasťou človeka. Lenže pre jeho neposlušnosť voči Bohu musel človek túto svoju vlasť opustiť (porov. Gn 3,23-24). Dejiny ľudského rodu sú vlastne neustálym hľadaním cesty späť do raja, do blaženosti. Boží Syn sa stal človekom, aby nám ukázal, kde nájsť túto cestu a ako.


Doba Veľkého pôstu je intenzívne hľadanie tejto cesty, lebo to „...je milostivý čas...“ (2 Kor 6,2). Svätá cirkev, ako dobrá a starostlivá matka, mi chce pomôcť dobre ho prežiť, a preto ustanovila aj prípravné obdobie pred veľkým pôstom. Človek totiž ľahko zabúda, kde je jeho vlasť a kde mu bolo ozaj dobre a nájde si náhradnú vlasť, v ktorej, hoci je otrokom, sa cíti dobre, podobne ako Izraeliti v Egypte (pozri Knihu Exodus).

Ak sa chcem vrátiť do raja, musím si v prvom rade byť vedomý toho, že som mimo raja a to pre moje hriechy. Ak sa chcem tam vrátiť, musím tieto hriechy zavrhnúť.


Keď mi cirkev predošlými nedeľami pomohla uvedomiť si, čo spôsobuje v mojom živote túžba po mamone (Zachej Lk 19,1-10), pýcha (farizej Lk 18,1-8), odcudzenie sa Bohu (mladší syn Lk 15,1-3.11-24), pohŕdanie hriešnikom (starší syn Lk 15,25-32), neláska k núdznemu (bol som hladný...Mt 25,31-46), stavia predo mňa Adama, ktorého som týmito hriechmi nasledoval a som s ním mimo raja. Preto sme počúvali v prvom čítaní udalosť prvého hriechu a jeho následky (Gn 3).


Hľa, ako krásne rozoberá túto tému jedna sloha zo včerajšej večierne:

Adam, pre pokrm vyhnaný z raja, posadil sa pred rajskou bránou a bolestne nariekal: „Čo som urobil, ja nešťastník? Čože mi v raji chýbalo? Len jeden príkaz mi dal Pán. Ani ten som nezachoval. Vlastnou vinou stratil som všetky dobrá. Ó, ty presvätý raj, pre mňa ťa Boh vysadil, ale vinou Evy som ťa stratil. Pros teraz Stvoriteľa a môjho Pána, aby som sa raz mohol kochať pohľadom na tvoje kvety.“ A Spasiteľ mu odpovedal: „Nenechám zahynúť svoje stvorenie. Spasím ho a privediem k pravde, lebo toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem.“

Je to pre mňa ťažká ale radostná cesta, lebo idem domov k Otcovi. Aby som na tejto ceste nestrácal nádej, ako Izraeliti na púšti, túžobne čakám na Tretiu nedeľu Veľkého pôstu, v ktorú sa dívam na Kristov kríž a radostne spievam:

Plamenný meč už viac nechráni rajskú bránu. Navždy ju otvorilo drevo Kríža, ten najslávnejší kľúč. On zničil osteň smrti i víťazstvo pekla. A ty, môj Spasiteľ, si zostúpil k tým, ktorí žili v temnotách predpeklia. Radostne si ich vyzval: „Znovu sa vráťte do raja!“

Toto je môj „návrat do raja“, na ktorý Kristus pozýva aj teba, mňa i každého. Poďme, vydajme sa po nej...


duchovný otec Milan, váš brat na ceste...


......................................................................................................................................

20. január 2019

Milovaní priatelia,dnes vám ponúkam desať bodov od blahoslaveného otca biskupa a mučeníka Petra Pavla Gojdiča, ktorého ostatky máme aj v našom chráme, ako prežívať nielen nový rok, ale tiež každý deň svojho života:

1. Nezabúdajte na to, že tento svet nie je naša posledná zastávka, lebo tu nemáme stáleho domova. Pán Ježiš hovorí: Čo osoží človeku, keby aj celý svet získal a svoju dušu zahubil?

2. Majte pred očami Boží sud, na ktorom sa každý z nás bude zodpovedať zo všetkých svojich skutkov, slov a aj z tých najtajnejších myšlienok a túžob.

3. Robte všetko tak, ako by ste robili, keby ste vedeli, že o chvíľu máte zomrieť.

4. Sväté písmo hovorí, aby sme utekali od smrteľného hriechu ako utekáme pred jedovaným hadom. A ak padneme do hriechu, neodkladajme svätú spoveď, lebo smrť príde ako zlodej.

5. Pomerte sa so svojimi hnevníkmi, odpusťte aj tým, ktorý vás veľmi urazili, potupili, poohovárali, lebo inak nemôžeme čakať odpustenie svojich hriechov – veď sa to modlime aj v modlitbe Otče náš...

6. Nahraďte škodu, ktorú ste spôsobili svojim blížnym, vráťte všetko, čo ste ukradli, lebo cudzia vec je taká ťarcha na duši, ktorá nás ťaží po celý život.

7. Držte sa svojej otcovskej gréckokatolíckej viery, ale v láske ku všetkým, lebo viera, ktorá je z nenávisti, z hnevu, z pomsty a zo špekulánstva, alebo z iných materiálnych príčin, taká viera vás nespasí – neprivedie do večnej blaženosti.

8. Milujte Boha nado všetko a blížneho ako seba, a čo nechcete, aby vám ľudia robili, nerobte ani vy im.

9. Nereptajte, ak na vás doliehajú nejaké kríže, ktoré vám položil na plecia Pán Ježiš, len tak môžete nasledovať Ježiša, byť jeho učeníkmi, lebo aj on niesol svoj kríž.

10.Vrúcna modlitba a časté sväté prijímanie budú vám pomáhať na ceste vášho kresťanského života. Toto sú dva poklady, z ktorých čerpajte čím častejšie silu a uvedené body vám nebude ťažko splniť.

Keď všetkým vám z hĺbky srdca prajem šťastlivý nový rok, prosím vás, aby ste predložené 10 body mali stále pred očami, podľa nich žili a vtedy bude nový rok skutočne šťastlivý a blažený.

Váš ščíro milujúci otec biskup Pavol


13. január 2019

Milovaní priatelia, dnes a ešte zajtra sme v období po sviatku Bohozjavenia Ježiša Krista. V tomto sviatku si pripomíname Ježišov krst, pri ktorom On sa zjavil – ukázal svetu ako Boží Baránok, a práve o tomto tajomstve je nasledujúca myšlienka, ktorá obohatila mňa a iste obohatí aj vás...

Z Rečí svätého Maxima, turínskeho biskupa

(Sermo 100, de sancta Epiphania 1, 3: CCL 23, 398-400)

Tajomstvá Pánovho krstu

Evanjelium rozpráva, ako Pán prišiel k Jordánu dať sa pokrstiť a v tejto rieke pomazať nebeskými tajomstvami (Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; Lk 3,21-22).

Podľa zmyslu sa žiada, aby po sviatku Narodenia Pána – hoci po rokoch, ale v tom istom čase – nasledovala táto slávnosť a myslím si, že ju tiež možno nazvať slávnosťou Narodenia.

Lebo vtedy sa narodil medzi ľuďmi, ale dnes sa znova narodil v tajomstvách; vtedy sa narodil z Panny, dnes prichádza skrze tajomstvo. Tam sa narodil ako človek a matka Mária ho pestuje v náručí, tu sa rodí tajomne a Boh Otec ho vinie k sebe slovami: „Toto je môj Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ (Mt 3,17; 17,5) Matka láska dieťa v nežnom lone, Otec slúži Synovi milujúcim svedectvom. Matka ho ukazuje mudrcom, aby sa mu klaňali, Otec ho zjavuje národom, aby si ho ctili.

Pán Ježiš teda prišiel na krst a nechal svoje sväté telo obmyť vodou.

Niekto by mohol povedať: „Prečo sa dal pokrstiť, keď je svätý?“ Počúvaj teda! Kristus sa nedáva krstiť, aby posvätil seba vodou, ale aby on vodu posvätil, aby očisťovaním seba očistil tok vody, ktorého sa dotýka. Teda posvätenie Krista je skôr posvätením tohto živlu.

Už vtedy, keď sa Spasiteľ dáva obmyť, očisťuje sa všetka voda na náš krst. A tak je prameň očistený, aby budúce pokolenia mohli dostať milosť krstu. Kristus teda ide v krste pred nami, aby kresťanský ľud išiel s dôverou za ním.

Ja toto tajomstvo chápem takto: Tak išiel aj ohnivý stĺp cez Červené more popredku, aby synovia Izraela išli bez strachu za ním: stĺp prešiel prvý cez vodu, aby pripravil cestu tým, čo ho nasledovali. Táto udalosť bola predobrazom krstu, ako hovorí Apoštol Pavol (porov. 1Kor 10,1-2). Bolo to akoby krst, keď ľudí zahaľoval oblak a keď ich niesla voda.

Ale to všetko robí ten istý Kristus, Pán, aj vtedy, aj teraz. Ako vtedy išiel v ohnivom stĺpe pred synmi Izraela cez more, tak teraz pri krste predchádza kresťanský ľud v stĺpe svojho tela. To je ten stĺp, ktorý vtedy svietil na cestu tým, čo išli za ním, a teraz vlieva svetlo do sŕdc veriacich; vtedy urobil bezpečnú cestu uprostred vĺn, teraz posilňuje kroky v kúpeli viery.

Prajem vám, aby sviatky Kristovho Bohozjavenia, teda jeho narodenie i jeho krst, natrvalo zanechali spomienku v našich srdciach!


Nový rok – 1. január 2019

Milí Drieničania a všetci ostatní, ktorí čítate tieto riadky, začíname nový rok 2019 a ja vám želám, aby vaše dní v tomto novom roku boli naplnené slovami z Piatej knihy Mojžišovej:

V tom čase Mojžiš povedal ľudu:

„Toto sú prikázania, rozkazy a nariadenia, ktoré mi Pán, váš Boh, prikázal naučiť vás:

Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech sú ako znaky medzi tvojimi očami, a napíš si ich na veraje svojho domu a na dvere.“ (5 Mojž 6,4-7)

A ďalej vám ešte zvolávam Božie požehnanie podľa Štvrtej knihy Mojžišovej:

„Potom Pán Boh hovoril Mojžišovi: Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete žehnať Izraelitov:

Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni!

Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý!

Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!

Takto vložia moje meno na Izraelitov a ja ich požehnám.“ (4 Mojž 6,22-27)


duchovný otec Milan, váš brat na ceste...

grkat.drienica.sk

(PDF document) čo nás čaká v roku 2019?


(web document)Ochrana osobných údajov


(web document)Ako austrálsky pastor reagoval na redefiníciu manželstva


(PDF document)Podávanie eucharistie deťom


(web document)Vatikánsky rozhlas


(PDF document) oprava chrámu Drienica


správy zo života Cirkvi doma i v zahraničí môžete nájsť na: (web document)www.tkkbs.sk


Podrobnejšie oznamy si nájdete v rubrike "bohoslužby".


Tešíme sa na Vás pri našich stretnutiach v našom chráme.


Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky či návrhy k našej stránke, alebo k životu v našej farnosti, prosíme, napíšte nám alebo zavolajte.

teraz 1    dnes 1    celkom 1
Gréckokatolícky farský úrad
Drienica 165
083 01 Sabinov
moc.liamg@acineird.takrg
7014854/150
3974634090