20. 3. - Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu.,
zajtra .21. 3. - Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup..

Milí priatelia, vrelo Vám odporúčam pozrieť sa aj do archívu týchto zamyslení z predchádzajúcich rokov.


MYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ (18. januára 2018)


Milí priatelia, najprv vám chcem zaželať veľa Božích milostí do nového roka 2018, ktorého prvý mesiac práve prežívame. Tento mesiac je zároveň mesiacom, v ktorom slávime Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – od 18. do 25. januára. Aj Slovo života na tento mesiac nám o tom hovorí a povzbudzuje, aby sme o jednote kresťanov rozmýšľali, hľadali možnosť ako ju urýchliť a modliť sa za ňu.


Slovo života - január 2018


„Tvoja pravica, Pane, je preslávená mocou.“ (Ex 15, 6)

Slovo života nám tento mesiac pripomína verš z Mojžišovho hymnu, ktorý sa v Starom zákone nachádza v časti, v ktorej Izrael jasá nad Božím zásahom do jeho vlastných dejín. Oznamuje v ňom rozhodujúci význam Božieho pôsobenia pri záchrane ľudu počas dlhého prechodu od vyslobodenia z egyptského otroctva až po príchod do zasľúbenej zeme.

Táto púť bola poznačená ťažkosťami a utrpením, prebiehala však pod bezpečným Božím vedením aj vďaka spolupráci niekoľkých osôb, Mojžiša a Jozueho, ktorí sa dali k dispozícii pre Boží plán spásy.


„Tvoja pravica, Pane, je preslávená mocou.“

My si ľahko dávame moc do súvisu so silou moci a tá je neraz medzi ľuďmi a národmi príčinou útlaku a konfliktov. Božie slovo nám však prináša poznanie, že pravou mocou je láska, tak ako sa prejavila skrze Ježiša. On, preto, aby nám otvoril cestu k oslobodeniu a stretnutiu s Otcom, absolvoval úplnú ľudskú skúsenosť až po smrť. Vďaka nemu sa prejavila mocná Božia láska k ľuďom.


„Tvoja pravica, Pane, je preslávená mocou.“

Keď sa pozrieme na seba, musíme úprimne uznať svoje obmedzenia. Ľudská krehkosť vo všetkých svojich formách, v telesnej, morálnej, psychologickej i spoločenskej, je nepopierateľnou skutočnosťou. No práve tu máme možnosť zakúsiť Božiu lásku. On chce, aby všetci ľudia, jeho deti, boli šťastné. Kvôli tomu je stále pripravený ponúknuť svoju mocnú pomoc tým, ktorí sa pre vytváranie spoločného dobra, pokoja a bratstva s pokorou zveria do jeho rúk.

Uvedený citát bol múdro zvolený na slávenie Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v tomto mesiaci. Koľko utrpenia sme si počas uplynulých storočí dokázali navzájom spôsobiť, vytvorili sa hlboké rozkoly a nedôvera, porozdeľovali sa spoločenstvá aj rodiny.


„Tvoja pravica, Pane, je preslávená mocou.“

Potrebujeme modlitbami prosiť o milosť Božieho daru jednoty. Súčasne sa však môžeme ponúknuť, že budeme Božími nástrojmi lásky na budovanie mostov. Keď v roku 2002 pozvali Chiaru Lubichovú, aby sa na zhromaždení Ekumenickej rady cirkví v Ženeve podelila so svojím učením a skúsenosťami, povedala:

„Dialóg prebieha takto: v prvom rade sa nastavíme na rovnakú úroveň, na akej je náš partner, nech by to bol ktokoľvek, a potom ho počúvame, pričom vytvoríme vo svojom vnútri úplné prázdno... Takýmto spôsobom v sebe druhého prijmeme a porozumieme mu... A on, pretože bol vypočutý s láskou, je tiež ochotný vypočuť si naše slová.“

Využívajme počas tohto mesiaca naše každodenné kontakty na upevnenie a obnovenie vzťahov plných úcty a priateľstva s ľuďmi, rodinami alebo skupinami, ktoré sú členmi iných cirkví, ako je tá naša.

A prečo by sme nemohli zahrnúť do našich modlitieb a aktivít aj rozkoly vnútri nášho cirkevného, politického alebo občianskeho spoločenstva či vlastnej rodiny? Potom budeme môcť s radosťou dosvedčiť: „Tvoja pravica, Pane, je preslávená mocou.“

Letizia Magriová

................................................................................................................................

MYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ – BOŽIE NARODENIE 2017


Milí priatelia, znova po čase sa ozývam, aby som vám ponúkol myšlienku na tieto nádherné sviatky Narodenia Ježiša Krista - Božieho Syna. Túto myšlienku som pripravil podľa knihy Tajomstvo narodenia od pápežského kazateľa Raniera Cantalamessu:


Boh chcel vtelenie Syna ani nie tak preto, aby mal mimo seba niekoho, kto by ho miloval spôsobom, ktorého je hoden, ako skôr preto, aby mal niekoho, koho by miloval mimo seba a to spôsobom hodným seba, teda nekonečnou láskou. Niekoho, kto by dokázal prijať jeho nekonečnú lásku (človek to nedokáže, lebo je len človek), čiže milovať nekonečne. Toto je príčina vtelenia – príchodu Božieho Syna na tento svet.

Na Vianoce (sviatky narodenia Ježiša Krista), keď prichádza v Betleheme Božie Dieťa Ježiš na svet, Boh otec má niekoho, koho môže milovať mimo Trojice najvyšším a nekonečným spôsobom, pretože Ježiš je zároveň človek aj Boh.

Boh je nazvaný vo Svätom písme Láska, po grécky Agapé (pozri Prvý list apoštola Jána 4,10), a nie Eros, čo v gréčtine znamená láska, ale celkom iná ako Agapé. Božia láska je láskou darujúcou (a to je práve to Agapé), nie požadovačnou (a to je práve Eros).

Preto Narodenie Pána nie je iba sviatkom radosti ľudí, ale aj sviatkom radosti Boha.

Liturgia tým, že vybrala pre sviatok Narodenia Pána 25. december, ktorý bol kedysi dňom zasväteným „Nepremožiteľnému Slnku“, chcela tým potvrdiť práve toto: že Kristus je duchovné slnko sveta, „Slnko spravodlivosti“ (alebo Slnko pravdy – ako spievame v tropári sviatku Narodenia Pána).

Boh sa už nemôže viac pýtať: Na koho vzhliadnem? (pozri knihu proroka Izaiáša 66,2). Od narodenia Ježiša Krista jestvuje už vo vesmíre bod, na ktorý Boh Otec môže obrátiť svoj zrak a nájsť v ňom zaľúbenie (pozri: evanjelium podľa Matúša: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ – 3,17).

A to už neplatí len o Ježišovi – Božom Synovi, ale aj o každom z nás.

Či to nie je krásny dôvod na radosť?

Prajeme Vám o. Anton aj o. Milan požehnané sviatky Kristovho narodenia!


otec Milan, Váš brat na ceste


.....................................................................................................................................

MYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ (27. NOVEMBRA 2017)


Milí priatelia,

predpokladám, že všetci poznáte šesť hlavných právd:

1. Boh je len jeden

2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Svätý Duch

3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil

4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá

5. Duša ľudská je nesmrteľná

6. Milosť Božia je k spáse potrebná.


Čo nám chce povedať tento zoznam hlavných právd?

To, že Boh s nami buduje vzťah: tým, že jestvuje a že nás stvoril, aby sme mali účasť na jeho živote lásky, a keď sme poblúdili, že sa nás ujal vo svojom Synovi, tým, že nás chce mať pri sebe a vždy nám rád ponúka svoju milosť, aby sme – v plnej slobode – nezablúdili. A keď aj zablúdime, on hľadá spôsob, ako nás naspäť nasmerovať na seba, ako sa stať svätým... – teda mať účasť na Božom živote plným šťastia a radosti... pozri žalm 15: „Pripadol mi diel v kraji prekrásnom a je to pre mňa znamenité dedičstvo!“


Čo mám robiť, aby mi pripadol ten diel v kraji prekrásnom? – teda stať sa svätým?


ÚSKOK, KTORÝ SA DOBRE SKONČIL


Jedno je isté: nerodíme sa svätí. Svätými sa stávame.

Je to naozaj dobrá správa, ktorá nás napĺňa dôverou a nádejou. Vďaka nej cítime, že svätí sú nám veľmi blízki.

Aby som uviedol príklad, porozprávam vám jeden úskok veľkého svätého - Jána Bosca. Keď bol ešte chlapec a raz jeho mama nebola doma, dostal nie najšťastnejší nápad. Bolo to v čase veľkého hladu. Mama mala vysoko na kredenci vedľa veľkej fľaše s olejom aj niekoľko pohárikov marmelády, lebo to bol jediný spôsob, ako ich uchrániť pred maškrtnosťou detí.

No keď sa malý Ján ocitol doma sám, skúšal tam vyliezť. Postavil si na stôl stoličku a načiahol sa za marmeládou. Len čo sa na ňu pozrel, už sa mu v ústach zbiehali slinky. Ale nepodarilo sa mu hneď zachytiť pohárik.

Janko sa ďalej načahoval, ako mohol. No zrazu sa stolička pod ním pohla a rukou vrazil do fľaše s olejom. Fľaša spadla na zem a olej sa rozlial. Jankovi sa vďaka jeho šikovnosti a pružnosti nič nestalo. Ale bola to galiba, a nie malá.

Snažil sa očistiť dlážku, ako najlepšie vedel, ale čakala ho nevôľa mamy, ktorá zaiste nezostane ľahostajná.

Čo robiť? Všetko zakryť? To nebolo možné. Oklamať? Túto myšlienku Janko hneď zavrhol. Čo teda?

Vyšiel z domu, odrezal prút a začal ho nožom zbavovať kôry, aby z neho bola pekná palica.

Keď sa mama vrátila, Janko jej šiel v ústrety so sklonenou hlavou a so slzami v očiach jej povedal: „Mama, bol som zlý. Tu je palica. Môžete ma potrestať, lebo si to zaslúžim."

Keď mama videla, že svoj čin úprimne ľutuje, dojalo ju to. S láskou otvorila náruč a objala ho, aby mu tak dala pocítiť, že mu naozaj odpúšťa.


Aký upokojujúci záver!

A myslíte si, že Boh neurobí to isté? Myslíte si, že Boh nie je taký dobrý ako Jankova mama? Jedna úprimná slza nám u Boha zaručí jeho odpustenie.


ALE BOH JE LEPŠÍ!

Keď sa to tak vezme, detský vrtoch je maličkosť. Dospelí sa správajú ešte horšie a má to oveľa dramatickejšie následky. Načrieme teraz do Biblie, ktorej príbehy boli napísané pod Božím dohľadom.

Boh stvoril úžasný svet, a keď skončil svoje dielo, pozrel sa naň a povedal: „Je krásne!" A odovzdal ho ľuďom so slovami: „Pozrite sa! Je tu záhrada, zverujem vám ju, starajte sa o ňu, lebo budete v nej žiť a po vás vaše deti."

Ale ľudia nemali v úcte „Božiu záhradu" a hneď ju začali napĺňať pýchou, panovačnosťou, egoizmom, závisťou, nenávisťou a násilím každého druhu. Svet už nebol taký pekný ako vo chvíli, keď vyšiel z Božích rúk.

Čo mal urobiť Boh? Trpel pre správanie ľudí, ale nechal ich slobodných, pretože bez slobody nejestvuje opravdivé dobro, aké chce Boh.

Preto sa milosrdne pozrel na ľudí a hneď sa rozhodol, že ich neopustí. Boh je totiž lepší, ako si vôbec dokážeme predstaviť, oveľa lepší.

Rozhodol sa vytvoriť pre nás priestor práve uprostred sveta, ktorý sme po-kazili. Vybral si malý národ (židovský) a pripravoval ho na prijatie Osloboditeľa, ktorého pošle.

Potom Boh prostredníctvom prorokov vychovával ľudí a pomáhal im pochopiť, že všetko zlo vychádza z ľudského srdca. Bolo preto potrebné uzdraviť srdce človeka, oslobodiť ho od pýchy a zloby.

Prorok Jeremiáš v mene Boha povedal: „Napíšem im do srdca zákon slobody a dobra" (porov. Jer 31,33).

A ďalší prorok Ezechiel ešte lepšie vysvetlil zmysel týchto slov, keď dodal: „Odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám nové; svojho ducha vložím do vášho vnútra" (Ez 36,26 - 27).


Úžasný prísľub! Ale prísľub zaväzujúci.

Boh s veľkou trpezlivosťou nechal prejsť stáročia a čakal na pravý okamih, aby poslal toho, ktorý nám dá nové, dobré srdce.


Nezdá sa vám náš ľudský príbeh mimoriadne pekný, keď sa naň dívame z pohľadu Boha?

otec Milan, Váš brat na ceste


.....................................................................................................................................

MYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ (22. OKTÓBRA 2017)


Milí priatelia, iste už viete, najmä Drieničania, že už pôsobím na novom mieste v kňazskom seminári v Prešove. Avšak napriek tomu Vás všetkých nosím vo svojom srdci a modlím sa za Vás. Teraz v Drienici na fare je môj brat, otec Anton. Hoci celý týždeň som bol v Prešove, dnes som znova tu v Drienici, aby som spolu s Vami prežil nedeľu a podelil sa s Vami o nasledujúcu myšlienku.


rúž – rúžové srdce


„Ako fajn, že už máme vymaľované,“ radostne si povzdychla mladá mamička a posilnená týmto vedomím sa pustila umývať riad. Ako každý deň ju čakalo mnoho drobných domácich prác. Deti sa zatiaľ hrali v detskej izbe.


„Mami,“ pribehol zrazu malý synček a ťahal ju na chodbu, „poď sa pozrieť, čo som ti nakreslil!“

Išla - a šok...! Na vynovenej čistej bielej stene sa skvelo veľké červené srdce. A na zemi v úlohe ceruzky ležal rúž. Vedľa vysypaná jej taštička, ktorú máva položenú na nízkom stolíku v predsieni. Pozrela na syna. Nevinné oči žiarili: „Tak moc ťa ľúbim!“ Nemohla inak. Objala ho: „Aj ja ťa veľmi ľúbim.“


Ak sa snažíme žiť láskou, neraz, ani nevieme ako, urobíme aj chyby. I vážne. A potom stratíme odvahu naďalej sa usilovať žiť s láskou. Myslíme si, často vďaka životným skúsenostiam, že ak nie sme stále dokonalejší, nevieme správne milovať. Ani nie sme milovania hodní. Ba očakávame za chyby trest.

Boh sa však správa podobne ako matka v predošlom skutočnom príbehu. Pozná našu slabosť, nedokonalosť, úmysly nášho srdca. Hoci naša láska svieti na neraz znehodnotenom pozadí – tak ako srdce na čerstvo vymaľovanej stene -, on, náš nebeský Otec, vníma zápal nášho srdca. Chce vidieť, hoci aj z bezodnej hĺbky, vystúpiť našu lásku.


Prostredníctvom sestry Faustíny, ktorá oznámila svetu cesty Božieho milosrdenstva, nám Boh vždy hovorí: „Daj mi svoje srdce. Ľúb ma, aký si. Ak čakáš, že sa musíš stať anjelom, aby si získal moju lásku, nikdy ma nebudeš ľúbiť. Ak si aj zbabelý v plnení svojich povinností a cvičení v čnostiach, aj keď upadáš do hriechov, ktoré nevieš pochopiť, nedovolím, aby si ma neľúbil! Ľúb ma, aký si! Počítam s tým, že mi urobíš radosť.“

Len príď ku mne a začni odznova...


Milí bratia a sestry, Boh nás vždy v láske objíme. Aj keď možno rúžom maľujúcim srdce zašpiníme čerstvo vybielenú stenu.


otec Milan, Váš brat na ceste


.....................................................................................................................................

Myšlienka na týždeň (8. októbra 2017)


pod balkónom


„... milujte aj svojich nepriateľov... tých, čo vám zle robia.“ (porov. Lk 6,27)


Ľahko vysloviteľné slová, no ťažko prijímané, ak sa nás to bytostne dotkne. Uvedomila si to aj Andrea. Pod balkónom ich panelového bytu na zvýšenom prízemí sa začala stretať mládež z rôznych kútov sídliska. Po večeroch do neskorej noci, v lete pomaly dvadsaťštyri hodín denne.

Neporiadok, cigarety jedna od druhej, „vyberaný“ slovník, krik, hluk, motorky k tomu... Neraz bolo mládežníkov vyše dvadsať! Okná v byte sa pre hluk a cigaretový zápach nemohli otvárať. Človek bol doma ako vo IV. cenovej skupine.


Darmo Andrea mladým pokojne dohovárala, vysvetľovala. Darmo hľadala pomoc na miestnom úrade, u štátnej i miestnej polície. Naopak — arogancia mladíkov rástla. Padali i pomstychtivé slová a Andreu opantával strach. Zatiaľ si to odniesla len jej poštová schránka, ktorú ktosi zničil. Odpovedať však podobne? Tadiaľ cesta nevedie, hoci má ma ňu tisíc chutí! Andrea cítila zlosť, bezmocnosť. Nervy mala napnuté na prasknutie...

Po istom čase Andrejke poradil jej duchovný otec, aby sa za mládež pod balkónom modlila. Hm, ale ako? So zaťatými zubami? Vtedy si uvedomila, ako ľahko sa o láske k tým, čo nám zle robia, hovorí a ako ťažko sa uskutočňuje. Aj jej situácia je ľahko prijateľná, riešiteľná tým, kto býva v tichej časti mesta či v rodinnom dome obkolesenom záhradami.


Po opätovnom zdôraznení duchovného otca, aby sa za nich modlila, ako i jeho presvedčení, že práve v tom byte je jej miesto, práve v tej situácii, sa teda Andrea pustila do modlitby Nie, aby mladí spod balkóna odišli... ale aby sa nechali premieňať pre ich dobro... Bol to úkon skôr vôle ako pocitov. Tie zostali dusivé, zuby zaťaté... Denne sa Andrea vytrvalo za mladých modlila, až v jeden deň spozorovala, že už nemá zaťaté zuby. Ba dokázala aj niektorému z mladíkov, napriek bontónu, podržať dvere, ak šiel dnu za nejakým kamarátom.


O nejaký čas sa prirodzeným spôsobom situácia zmenila. Mládež dozrela, odišla za svojimi záujmami. Jeden pán si pod balkónom urobil obchod s textilom, vchod doň potiahol zarovno balkóna. Tak sa už ani nedalo pod ním postávať.

„Azda preto treba vydržať hoci i na sídlisku, aj keď nám je ťažko,“ pomyslela si Andrea, „len ak sa cez vytrvalú modlitbu, Otcovu silu budeme snažiť byť malinkou kvapkou lásky, situácia sa zmení. Isto nie naším útekom.“


Moje želanie: Milí priatelia, želám vám i sebe, aby sme boli takou kvapkou lásky.


otec Milan, Váš brat na ceste


.....................................................................................................................................

MYŠLIENKA NA TÝŽDEŇ (1. OKTÓBRA 2017)


Milí priatelia, po dlhšej odmlke vám znova ponúkam pár slov na zamyslenie z knihy Vnuknutia lásky od Margarety Binderovej.


v kráse


Stalaktity, stalagmity, stalagnáty krasových jaskýň.

Prvý z nich je kvapeľ visiaci, druhý kvapeľ stojaci - rastúci zo zeme, tretí kvapľový stĺp vytvorený spojením prvých dvoch.

Voda zhora s rozpusteným vápencom a inými prímesami steká v maličkých kvapkách nadol. Jej pomalým vyparovaním rastie na skalnatom podklade stalaktit. Netvorí ho skala, ale to, čo zostáva po vyparení vody: zlomok milimetra kubického vápenca zmiešaného napr. so železom. Vtedy je jeho farba červenkastá.

Kvapky však padajú i na zem a podobným spôsobom ako stalaktit, iba zdola nahor, rastie aj stalagmit.

Nádhera, ktorú v jaskyniach obdivujeme, potrebuje čas. Dlhý čas. Tisícky rokov, kým kvaple dorastú do krásy Akoby šlo o trpezlivosť, s akou kvapky kvapkajú.

Ak stoja stalaktity a stalagmity oproti sebe, časom sa stane, že sa spoja do celku - stalagnátu. Nie však vždy. Ak sa nejakým otrasom ich osi navzájom posunú, stalagmit prestane rásť nahor, pretože voda, ktorá naň kvapkala, tečie už na iné miesto.


Nevdojak človeku príde na um krásna spojitosť. Aj my, ľudia žijúci tu na zemi sme akoby malé stalagmity. Voda Božej milosti obohatená o všetko, čo potrebujeme pre svoj rast, nás obmýva. Ak ju nechávame na seba pôsobiť, rastieme. Mení sa naša podstata podľa podstaty Otca. Veľmi, veľmi pomaly, ale predsa tak rastieme.

Boh na nás pôsobí trpezlivo, vytrvalo. Túži sa s nami spojiť v jedno. Podobne ako poznáme z fyziky, že veľmi ťažko sa spájajú dva rôzne kovy v jeden celok držiaci spolu dlhý čas, tak je i s nami. Naša podstata musí byť pre zjednotenie premenená v božskú podstatu. O to ide v pomalom procese očisťovania a rastu.

V živote však prichádzajú otrasy: sklamania, ťažkosti, bolesti, rôzne zranenia, prosto nejaký kríž. Ak nás vysunie z roviny dôvery v Boha, z viery, že všetko nám slúži na dobré (...tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré - pozri Rimanom 8,28), ak sa vzdáme, vymaníme sa spod vplyvu Božej milosti, prestávame rásť. Naša šanca spojiť sa s Milovaným bledne.

No na rozdiel od života kvapľov, Boha neodradí náš ústup z dosahu vody jeho milosti. Jeho vytrvalosť je veľká. Skloní sa k nám, nájde miestečko, kde nás opäť osloví svojou láskyplnou pozornosťou.


Stalagmit nemôže kvapkám sám od seba uhnúť, ale my Božím kvapkám áno. Dokonca slobodne. Vlastným rozhodnutím. V Písme sa však jasne hovorí: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo... čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ (2 Kor 2,9) Nepredstaviteľná krása.


Nadchnime sa pre ňu hľadiac a premýšľajúc hoci o ešte len pozemskej nádhere, nádhere kvapľov. A nebojme sa nechať Bohom obmývať, čistiť a tak sa k nemu stále viac približovať.


Moje želanie: Milí priatelia, želám vám milosť Božiu, teda plnosť Svätého Ducha... a s ostatným si už poradíte.


otec Milan, Váš brat na ceste


.....................................................................................................................................

Milí priatelia, vrelo Vám odporúčam pozrieť sa aj do archívu týchto zamyslení z predchádzajúcich rokov.

11. september

Milí priatelia, oslávili sme náš chrámový sviatok Narodenie Panny Márie. Dúfam, že duchovná obnova našej farnosti i samotná odpustová slávnosť nám pomohli posilniť si svoju vieru a prehĺbiť svoj vzťah z Ježišom Kristom. Aj nasledujúce slová vybraté z uvedeného žalmu nám hovoria o tom, ako je veľmi dôležité spočívať v Bohu, čiže veriť v neho a s radosťou a s láskou zachovávať jeho slová.

Žalm 62, 6 - 7. 9

Iba v Bohu spočiň, duša moja,

lebo len on mi dáva nádej.

Iba on je moje útočište a moja spása,

moja opora, nezakolíšem sa.

Dúfajte v neho, ľudia, v každom čase,

pred ním si srdce otvorte;

Boh je naše útočište.

„Iba v Bohu spočiň, duša moja.“ (Ž 62, 6)

Istý sedliak pravidelne sedával vzadu v kostole vo francúzskom Arse a hľadel na svätostánok. Keď sa ho sv. Ján Vianey, tamojší farár, opýtal, čo robí, sedliak odpovedal: „Ja hľadím na neho a on hľadí na mňa.“ Aký krásny a názorný príklad človeka, ktorého duša spočinula v Bohu. Toľké veci, ktoré hľadáme v modlitbe - pokoj, dôveru, nádej -, našiel tento muž, keď len tak v tichosti sedel a sústredil sa na Pána.

Každý z nás - od kontemplatívneho rehoľníka až po rodiča mnohých detí - môže spočinúť v Bohu. Začína sa to takou modlitbou, akú praktizoval spomínaný sedliak: V tichosti sedieť. Zamerať myseľ a srdce, myšlienky a pocity na Pána. Byť spokojný s tým, čo, kde a kým sme. Boh to vie. Vie o tebe viac dobrého, zlého či škaredého než ty sám. A miluje ťa. Teší sa, keď na neho obraciaš pohľad. Dychtivo sa s tebou túži stretnúť a sedieť v tichosti spolu s tebou.

Všetko v našom živote, dokonca aj v našom duchovnom živote, môže byť zamerané na vykonávanie, dosahovanie a riešenie vecí. Možno sa domnievame, že dobrá modlitba sa dá merať len tým, či sa človek aspoň desať minút dokázal sústrediť na Pána. Ale tak to nie je! Ježiš apoštolom povedal, aby s ním odišli do ústrania a odpočinuli si. On vedel, ako veľmi túžia po nejakých výsledkoch. A vie, že aj my prežívame rovnaké nutkanie. Preto volá aj nás, aby sme odišli do ústrania spolu s ním a našli pokoj v ňom.

Nájdi si čas a tiché miesto na sedenie s Pánom. Môže to byť lavička v parku, nepoužívaná kancelária v práci alebo prázdny kostol. Desať alebo pätnásť minút len v tichosti seď. Ak ti to pomôže, predstav si, že Ježiš sedí vedľa teba. Zotrvávaj v tichosti a uvedom si, že on je Boh. Pozvi ho do svojho srdca a sleduj, čo sa bude diať. „Človek nemusí pri modlitbe hovoriť veľa,“ radil svätý Ján Vianney, ktorý sa stal patrónom farárov. „My vieme, že Ježiš je tu: otvorme mu svoje srdce, tešme sa z jeho svätej prítomnosti. To je najlepšia modlitba.“

Pane Ježišu, radujem sa v tvojej prítomnosti! Príď dnes do môjho srdca!


grkat.drienica.sk

(ytube document) Kázeň o.KUFFU k udalostiam posledných dní


(ytube document) Kňaz je najväčší Boží dar


(web document)Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018


(PDF document) čo nás čaká v roku 2018?


(web document)Ako austrálsky pastor reagoval na redefiníciu manželstva


(PDF document)Podávanie eucharistie deťom


(web document)Vatikánsky rozhlas


(PDF document) oprava chrámu Drienica


správy zo života Cirkvi doma i v zahraničí môžete nájsť na: (web document)www.tkkbs.sk


Podrobnejšie oznamy si nájdete v rubrike "bohoslužby".


Tešíme sa na Vás pri našich stretnutiach v našom chráme.


Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky či návrhy k našej stránke, alebo k životu v našej farnosti, prosíme, napíšte nám alebo zavolajte.

teraz 1    dnes 1    celkom 1
Gréckokatolícky farský úrad
Drienica 165
083 01 Sabinov
moc.liamg@acineird.takrg
7014854/150
0222181190